Grado

WEI  CHIA - SHAOLIN

7° CHI

LIEN PU CH'UAN 1° LU, TUI FA 1°- 2°

6° CHI

LIEN PU CH'UAN 1°-2° LU, TUI FA 1°- 2°- 3°- 4°

5° CHI

SHAOLIN 1° LU, TUI FA 1°- 2°- 3°- 4°- 5°- 6°

4° CHI

SHAOLIN 1°- 2° LU, TUI FA 1°- 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°- 8°

3° CHI

SHAOLIN 1°- 2°- 3° LU, TUI FA 1°- 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°- 8°- 9°- 10°, PO CHI 1° (LU-TAO)

2° CHI

SHAOLIN 1°- 2°- 3°- 4° LU, TUI FA 1°- 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°- 8°- 9°- 10°- 11°- 12°, PO CHI 2° (LU-TAO)

1° CHI

SHAOLIN 1°- 2°- 3°- 4°- 5° LU, TUI FA 1°- 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°- 8°- 9°- 10°- 11°- 12°- 13°- 14°- 15°, PO CHI 3° (LU-TAO).

1° CHIEH

TUI FA LU 1°- 2° LU, PO CHI 4°- 5° (LU-TAO), PANG FA 1°- 2° LU,  MEI HUA CH'UAN CHI PEN PA FA, TI KUNG CH'UAN FOND(10).

2° CHIEH

TUI FA LU 3°, PO CHI 6°- 7° (LU-TAO), PANG FA PO GI 1° TAO, KUN FA 1°-2° LU,  MEI HUA CH'UAN 1° LU, SHAOLIN 6°- 7° LU, CHINNA 1° (LU-TAO)

3° CHIEH

TUI FA LU 4°, PA CH I CH'UAN 1° LU, PO CHI 8°- 9° (LU-TAO), SHAOLIN 8°- 9° LU, KUN FA PO CHI 1° TAO, TAN TAO 1°- 2°  LU, TAN TAO TUI PANG FA (LU-TAO), CHINNA 2°(LU-TAO)

4° CHIEH

TUI FA LU 5°, PO CHI 10°- 11° (LU-TAO), SHAOLIN 10° LU,SHUANG KUEI 1°-2°, SHO HUNG CH'UAN,  SHUANG CHIEH KUN 1° LU, PANG FA TUI KUN FA (LU-TAO), TAN TAO TUI KUN FA (LU-TAO), CHINNA 3° (LU-TAO).

5° CHIEH

TUI FA LU 6°, PO CHI 12°- 13° (LU-TAO), MEI HUA CH'UAN 2° LU, PA CHI CH'UAN 2° LU, SHUANG KUEI TUI TA, SHUANG CHIEH KUN TUI PANG FA (LU-TAO), SHUANG CHIEH KUN TUI KUIN FA (LU-TAO), KUAN TAO 1° LU, KUN FA 3° LU, SHAOLIN CHIANG FA , CHINNA 4° (LU-TAO)

1° MEZZA
LUNA

TUI FA 7°, PO CHI 14 (LU-TAO), KUNG LI CH'UAN, PA CHI CH'UAN TAO, CHIANG FA TUI ZA (LU-TAO), MEI  HUA CH'UAN 3° LU, KUAN TAO TUI CHIANG FA (LU-TAO), SHUANG TAO 1° LU, SHUANG KUEI TUI TAN TAO (LU-TAO), CHINNA 5° (LU-TAO)

2° MEZZA
LUNA

TUI FA 8°, PO CHI 15 (LU-TAO), TAN TAO 3° LU, SHUANG CHIEH KUN 2° LU, SAN CHIEH KUN 1° LU, TAN TAO TUI CHIANG (LU-TAO), MEI  HUA CH'UAN 4° LU, KUNG SHOU TO TAN TAO (TAO-LU), TA HUNG CH'UAN, SHUANG TAO 2° LU,  CHINNA 6° (LU-TAO)

 

Grado

NEI  CHIA - T'AI CHI

7° CHI

 

6° CHI

 

5° CHI

TAI CHI 1° LU

4° CHI

TAI CHI 1°-2° LU

3° CHI

TAI CHI 1°-2°-3° LU

2° CHI

TAI CHI 1°-2°-3°-4° LU

1° CHI

TUE SHOU CHI PEN PA FA

1° CHIEH

TUE SHOU 1° TAO, CHI KUNG CHI PEN KUNG CHIA,HSING I WU SHIN CH'UAN

2° CHIEH

TUE SHOU  2° TAO, SAN SHOU TA LU CHI PEN PA FA,CHINNA 1°(LU-TAO)

3° CHIEH

TUE SHOU 3° TAO, TA LU 1° TAO,  MEI HUA CH'UAN CHI PEN PA FA, CHINNA 2° (LU-TAO)

4° CHIEH

TUE SHOU 4° TAO, TA LU 2° TAO, T'AI CHI TAO, LIANG I CH'UAN 1° LU, CHINNA 3° (LU-TAO).

5° CHIEH

TA LU 3° TAO, T'AI CHI TAO TUI T'AI CHI TAO, T'AI CHI KUN, HSING I SHI ERH HSING, CHINNA 4° (LU-TAO),

1° MEZZA
LUNA

TA LU 4° TAO, T'AI CHI KUN TUI T'AI CHI KUN, T'AI CHI CHIANG, LUNG HSING PA QUA CHANG, CHINNA 5° (LU-TAO).

2° MEZZA
LUNA

T'AI CHI TIEH CHIH, MEI HUA SHUANG CHIEN, T'AI CHI CHIANG TUI T'AI CHI CHIANG, LIANG I 2° LU, CHINNA 6° (LU-TAO).